wlxg20130220 發表於 2024-3-3 16:33:29

世间意者南无阿弥陀佛

敬摘自《净公上人阿难问事佛吉凶经三十八集》身口意常行,清净十业道。
人知奉其上,君父师道士,
信戒施闻慧,终吉所生安。

诸佛正法圣贤僧,直至菩提我皈依。
以我所修施等善,为利有情愿成佛。

南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇。
我今见闻得受持,愿解如来真实义。


  【世间意者。为佛弟子。不得卜问请祟符咒厌怪祠祀解奏。亦不得择良日良时。】  这是什么?这叫『世间意』。由此可知,「世间意」用我们今天的话来讲,就是迷信,迷信是世间意,佛门里头没有。但是今天佛门里头有这些东西,你看看到这个寺庙里面烧香的人多、求签的人多,那个求签是属于卜问,真正佛寺没有这些东西。我往年在圆山临济寺出家,那个时候白圣法师做住持,我们出家有三个朋友都在那边出家的。这个庙在第二次世界大战之后,被许多军眷住进去了,出家人很可怜,几位出家人挤在一间寮房里面,以后这些军眷搬走了,这个寺庙还给出家人。白圣法师作住持,我们在那边剃度。那个庙里也有签桶,我们把签桶拿去烧掉了。白圣法师知道是我们干的,他也不生气,过了几天从十普寺又拿了一桶来。我们趁他不注意的时候,再把它拿去烧掉,过几天他又拿一个来。算了,结果就不烧他的了。真正学佛不搞这些东西。

  『请祟』,大概就像现在民间风俗里面请神,像乩童一类的,属于这个。『符咒』,这是道士、道教的,画符念咒。『厌怪』,这是自古民间就有这些事情,诸位可以在我这《讲记》里面去看,《讲记》里面举了一些例子,都是历史上有记载的。『祠祀』,这是讲祭祀邪神,不包括祖宗。祭祖宗是应该的,这是提倡孝道。孔夫子说:「不是我们的祖宗,你祭祀祂,这是谄媚巴结,求祂保佑。」佛弟子不做这个事情。『解奏』,也是属于道教,像写疏文奏给玉皇大帝这一类的,民间一些迷信风俗。『亦不得择良日良时』,这也是民间习俗,喜欢选择好日子的人很多,佛弟子不选择。佛告诉我们,真正学佛皈依三宝,日日是好日,时时是良时,不需要选择。总归一句话,民间的迷信这是世间意,我们作佛弟子不搞这些,这些我们要远离。再看下面的经文,佛给我们的开示,在七十九面。


愿以此功德,庄严佛净土。
上报四重恩,下济三涂苦。
若有见闻者,悉发菩提心。
尽此一报身,同生极乐国。

佛弟子妙音代父母师长、历劫冤亲、法界众生礼佛三拜,求生净土。

祈愿:
诚敬谦卑。和顺义理。欢乐慈孝。无争无求。清净平等。知恩报恩。知足惭愧。去恶就善。事师三皈。奉持经戒。不念人非,欣乐人善。关怀照顾,言传身教。言动安徐。公平公正。吃素印经。随缘济众。看破放下。忍辱精进。发菩提心。一向专念。天下和顺。日月清明。风雨以时。灾厉不起。国丰民安。兵戈无用。崇德兴仁。务修礼让。国无盗贼。无有怨枉。强不凌弱。各得其所。文章到此结束,谢谢您的阅读!敬请常念#南无阿弥陀佛#!祝各位福慧增长、六时吉祥、法喜充满!


頁: [1]
查看完整版本: 世间意者南无阿弥陀佛