wlxg20130220 發表於 2024-3-3 11:36:20

问:《大本》、此经一体,既闻命矣

敬摘自《莲池大师续问答》身口意常行,清净十业道。
人知奉其上,君父师道士,
信戒施闻慧,终吉所生安。

诸佛正法圣贤僧,直至菩提我皈依。
以我所修施等善,为利有情愿成佛。

南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇。
我今见闻得受持,愿解如来真实义。


  问:《大本》、此经一体,既闻命矣。然《大本》三事,此经似无。一、因地六八大愿;二、愿后广修诸行;三、往劫五十三佛。此经既无,何名一体?


   答:只消经中「阿弥陀佛成佛以来」一句,上之三义,摄无不尽。一者,言成佛,则必有本成之因。大愿为因,在其中矣。二者,言成佛,则必有助成之缘。众行为缘,在其中矣。三者,言成佛以来,则必有所由来。佛佛相承,在其中矣。一句而该三义,故曰尤为要妙也。又持名亦具三义。弥陀万德之名,无一愿不包罗,无一行不体备,无一佛不贯彻故。


愿以此功德,庄严佛净土。
上报四重恩,下济三涂苦。
若有见闻者,悉发菩提心。
尽此一报身,同生极乐国。

佛弟子妙音代父母师长、历劫冤亲、法界众生礼佛三拜,求生净土。

祈愿:
诚敬谦卑。和顺义理。欢乐慈孝。无争无求。清净平等。知恩报恩。知足惭愧。去恶就善。事师三皈。奉持经戒。不念人非,欣乐人善。关怀照顾,言传身教。言动安徐。公平公正。吃素印经。随缘济众。看破放下。忍辱精进。发菩提心。一向专念。天下和顺。日月清明。风雨以时。灾厉不起。国丰民安。兵戈无用。崇德兴仁。务修礼让。国无盗贼。无有怨枉。强不凌弱。各得其所。文章到此结束,谢谢您的阅读!敬请常念#南无阿弥陀佛#!祝各位福慧增长、六时吉祥、法喜充满!


頁: [1]
查看完整版本: 问:《大本》、此经一体,既闻命矣