wlxg20130220 發表於 2024-3-3 09:47:13

小径莳花南无阿弥陀佛

敬摘自《彻悟禅师文集》


  幻质本来空,寓形良有以。乾坤一叶舟,今古长江水。船子覆何曾,庞公吸未已。快哉无垢人,濯足灵源里。

  绕径植花丛,殷勤夺化工。源头汲活水,叶底露春风。既委真犹幻,何妨色是空。西来无限意,漏洩此园中。


愿以此功德,庄严佛净土。
上报四重恩,下济三涂苦。
若有见闻者,悉发菩提心。
尽此一报身,同生极乐国。

佛弟子妙音代父母师长、历劫冤亲、法界众生礼佛三拜,求生净土。

祈愿:
诚敬谦卑。和顺义理。欢乐慈孝。无争无求。清净平等。知恩报恩。知足惭愧。去恶就善。事师三皈。奉持经戒。不念人非,欣乐人善。关怀照顾,言传身教。言动安徐。公平公正。吃素印经。随缘济众。看破放下。忍辱精进。发菩提心。一向专念。天下和顺。日月清明。风雨以时。灾厉不起。国丰民安。兵戈无用。崇德兴仁。务修礼让。国无盗贼。无有怨枉。强不凌弱。各得其所。文章到此结束,谢谢您的阅读!敬请常念#南无阿弥陀佛#!祝各位福慧增长、六时吉祥、法喜充满!


頁: [1]
查看完整版本: 小径莳花南无阿弥陀佛