wlxg20130220 發表於 2024-2-25 15:59:38

一句弥陀南无阿弥陀佛

敬摘自《彻悟大师偈颂》

一句弥陀。不劳融贯。心佛众生。本来一串。


  一句弥陀。佛眼难穷。通身绵密。八面玲珑。
  一句弥陀。∴字三点。唤破沙盆。作正法眼。
  一句弥陀。千车同轨。王库宝刀。祖庭真髓。
  一句弥陀。坐大宝莲。弥勒非后。释迦不前。

愿以此功德,庄严佛净土。
上报四重恩,下济三涂苦。
若有见闻者,悉发菩提心。
尽此一报身,同生极乐国。

佛弟子妙音代父母师长、历劫冤亲、法界众生礼佛三拜,求生净土。

祈愿:
诚敬谦卑。和顺义理。欢乐慈孝。无争无求。清净平等。知恩报恩。知足惭愧。去恶就善。事师三皈。奉持经戒。不念人非,欣乐人善。关怀照顾,言传身教。言动安徐。公平公正。吃素印经。随缘济众。看破放下。忍辱精进。发菩提心。一向专念。天下和顺。日月清明。风雨以时。灾厉不起。国丰民安。兵戈无用。崇德兴仁。务修礼让。国无盗贼。无有怨枉。强不凌弱。各得其所。文章到此结束,谢谢您的阅读!敬请常念#南无阿弥陀佛#!祝各位福慧增长、六时吉祥、法喜充满!


頁: [1]
查看完整版本: 一句弥陀南无阿弥陀佛