wlxg20130220 發表於 2024-2-25 15:49:50

又见普贤即得智波罗蜜者

敬摘自《净公上人普贤行愿品别行疏钞》身口意常行,清净十业道。
人知奉其上,君父师道士,
信戒施闻慧,终吉所生安。

诸佛正法圣贤僧,直至菩提我皈依。
以我所修施等善,为利有情愿成佛。

南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇。
我今见闻得受持,愿解如来真实义。


  【又见普贤即得智波罗蜜者。明依理发智故。】  这是说善财童子参访普贤菩萨,见到普贤菩萨,就『得智波罗蜜』。智是什麽?普贤代表本体,契入本体,智慧自然开放。智是用!有了体,当然起作用。体是一心不乱,禅宗裡面常说,「识得一,万事毕」。哪个人真正认识一,什麽事都没有了,世出世间一切事情都圆满解决。一就是一心,就是一真法界。真正认识一,是他自己心裡头已经到一了。一是什麽?没有妄念才叫一。起个念头,就是二法。二就是迷,一就是觉;二就是动,一就是静,一就是定,这是本性本定。定是体,智是用。从体起用,即得智波罗蜜者,这个智是后得智,就是无所不知。『明依理发智故』,这个无所不知是从什麽地方得来的?从理本体上得来的。


愿以此功德,庄严佛净土。
上报四重恩,下济三涂苦。
若有见闻者,悉发菩提心。
尽此一报身,同生极乐国。

佛弟子妙音代父母师长、历劫冤亲、法界众生礼佛三拜,求生净土。

祈愿:
诚敬谦卑。和顺义理。欢乐慈孝。无争无求。清净平等。知恩报恩。知足惭愧。去恶就善。事师三皈。奉持经戒。不念人非,欣乐人善。关怀照顾,言传身教。言动安徐。公平公正。吃素印经。随缘济众。看破放下。忍辱精进。发菩提心。一向专念。天下和顺。日月清明。风雨以时。灾厉不起。国丰民安。兵戈无用。崇德兴仁。务修礼让。国无盗贼。无有怨枉。强不凌弱。各得其所。文章到此结束,谢谢您的阅读!敬请常念#南无阿弥陀佛#!祝各位福慧增长、六时吉祥、法喜充满!


頁: [1]
查看完整版本: 又见普贤即得智波罗蜜者