wlxg20130220 發表於 2024-2-25 15:31:24

江北僧系恋遗财超荐得脱南无阿弥陀佛20240225

敬摘自《凡夫居士译现果随录白话文》  泰州一僧号某。随侍三昧先老人有年。为某处地藏殿监院。性颇悭。不浪用一钱。

  迁化后。每中夜人静。殿中两禅单僧。辄见监院现形。初为两单僧整鞋。面似愁苦。次登上佛坐。以手摸地藏华冠后。嬉笑而去。

  众白先老人。老人曰。此业障必有遗物在华冠内。故系恋不舍也。令举梯上探。果有银八十金。立命修斋作追荐。法事讫。自此永不复现。

  泰州某僧,当老师三昧老人的侍者多年,曾是某处地藏殿的监院,生性颇为吝啬,不浪费一文钱。

  他死了之后,殿里面的僧人,常在夜深人静之际,看到他出现。他先替两边睡眠的僧人,整理他们的鞋子,似乎面带愁苦。接著,他就登上佛座,用手摸地藏菩萨的华冠之后,就欢天喜地的走了。

  大家就去告诉三昧老人,老人说:‘这业障,一定有东西留在地藏菩萨的华冠内,因此而系恋不舍。’于是就叫人登梯子去探看看,果然有银元八十金。因此老人就叫大家替他修斋追荐。法事做完之后,他就不再现形了。


愿以此功德,庄严佛净土。
上报四重恩,下济三涂苦。
若有见闻者,悉发菩提心。
尽此一报身,同生极乐国。

佛弟子妙音代父母师长、历劫冤亲、法界众生礼佛三拜,求生净土。

祈愿:
诚敬谦卑。和顺义理。欢乐慈孝。无争无求。清净平等。知恩报恩。知足惭愧。去恶就善。事师三皈。奉持经戒。不念人非,欣乐人善。关怀照顾,言传身教。言动安徐。公平公正。吃素印经。随缘济众。看破放下。忍辱精进。发菩提心。一向专念。天下和顺。日月清明。风雨以时。灾厉不起。国丰民安。兵戈无用。崇德兴仁。务修礼让。国无盗贼。无有怨枉。强不凌弱。各得其所。文章到此结束,谢谢您的阅读!敬请常念#南无阿弥陀佛#!祝各位福慧增长、六时吉祥、法喜充满!


頁: [1]
查看完整版本: 江北僧系恋遗财超荐得脱南无阿弥陀佛20240225