stanley 發表於 2019-4-13 12:54:35

佛 十力

大方等大集經 卷第六 寶女品第三之二 云 :  

爾時寶女復白佛言。世尊。如經中說。如來具足十神力者。為即十力是世尊耶。為離十力有世尊乎。若即十力是世尊者。是名二法。若是二者。即是無常。若離十力有世尊者。云何如來說諸法等。世尊。若一力中具十力者。何故如來不說百力。若不說百。當知一力非十非百 ?

爾時世尊讚寶女言。善哉善哉。如來世尊。非一非二。若非一二。云何言十。云何言百。菩薩摩訶薩遠離一二。得阿耨多羅三藐三菩提。如來世尊非即十力。非離十力。能說十事。故名如來具足十力。如來雖說如是十力。而一力中具無量力。為流布故說言十力。

寶女復言。善哉世尊。唯願廣說如是十力 :
佛言寶女。至心諦聽。吾當為汝分別解說。
寶女。菩薩修行菩提道時。求聲聞乘及造惡業。無有是處。以是堅心。得菩提時成就初力。如來成就如是力故。於大眾中作師子吼能轉法輪。如是法輪。天人魔梵沙門婆羅門。所不能轉。

復次寶女。菩薩修行菩提道時。了知諸業悉是一業。以是力故。了知過去未來現在一切諸業業因緣處及以非處。得菩提時成第二力。
復次寶女。菩薩修行菩提道時。了眾生根。知已說法。以是力故。得菩提時成第三力。
復次寶女。菩薩修行菩提道時。觀眾生界。觀已隨界而為說法。以觀界故。得菩提時成第四力。
復次寶女。菩薩修行菩提道時。觀諸眾生上中下根。觀已隨解而為說法。以知解故。得菩提時成第五力。
復次寶女。菩薩修行菩提道時。觀至處道。若有為道。若無為道。若聲聞道。若緣覺道。若菩薩道。以觀道故。得菩提時成第六力。
復次寶女。菩薩修行菩提道時。恭敬尊重修諸禪定。為調眾生而說法要。以修集故。得菩提時成第七力。
復次寶女。菩薩修行菩提道時。於過去善根不生誹謗。成就念心不作放逸。不放逸故。得菩提時成第八力。
復次寶女。菩薩修行菩提道時。見未學者不生輕心。自既學已不生憍慢。能施眾生智慧光明。以施明故。得菩提時成第九力。
復次寶女。菩薩修行菩提道時。教諸眾生遠離漏法不令增長。讚歎解脫修無漏道。亦為眾生說無漏道。以修無漏故。得菩提時成第十力。


寶女。菩薩修集如是十力。能具如來十種之力。

頁: [1]
查看完整版本: 佛 十力