stanley 發表於 2019-1-2 20:09:06

妄計自性差別相

大乘入楞伽經 卷第三 集一切法品第二之三 云 :
大慧。云何妄計自性差別相 ? 所謂 : 言說分別。所說分別。相分別。財分別。自性分別。因分別。見分別。理分別。生分別。不生分別。相屬分別。縛解分別。

大慧。此是妄計自性差別相 :

a)云何言說分別。謂執著種種美妙音詞。是名言說分別。
b)云何所說分別。謂執有所說事。是聖智所證境依此起說。是名所說分別。
c)云何相分別。謂即於彼所說事中。如渴獸想。分別執著堅濕煖動等一切諸相。是名相分別。
d)云何財分別。謂取著種種金銀等寶。而起言說。是名財分別。
e)云何自性分別。謂以惡見如是分別此自性。決定非餘。是名自性分別。
f)云何因分別。謂於因緣分別有無。以此因相而能生故。是名因分別。
g)云何見分別。謂諸外道惡見。執著有無一異俱不俱等。是名見分別。
h)云何理分別。謂有執著我我所相。而起言說。是名理分別。
i)云何生分別。謂計諸法若有若無從緣而生。是名生分別。
j)云何不生分別。謂計一切法本來不生未有諸緣。而先有體不從因起。是名不生分別。
k)云何相屬分別。謂此與彼遞相繫屬。如針與線。是名相屬分別。
l)云何縛解分別。謂執因能縛而有所縛。如人以繩方便力故縛已復解。是名縛解分別。

大慧。此是妄計性差別相。一切凡愚於中執著若有若無。
大慧。於緣起中。執著種種妄計自性。如依於幻見種種物。凡愚分別見異於幻。

頁: [1]
查看完整版本: 妄計自性差別相