stanley 發表於 2018-9-29 19:04:38

煩惱如皮。清淨為性

大集大虛空藏菩薩所問經 卷第八 云 :

爾時佛告釋梵護世諸天人等 :

善男子。煩惱如皮。清淨為性。由彼所覆。慧明無力。是故不見根本清淨。


復次有分別者名為煩惱。無分別者名清淨性。
頁: [1]
查看完整版本: 煩惱如皮。清淨為性