stanley 發表於 2018-9-19 19:27:48

諸佛隨諸眾生有憶念者,無不往應

佛不思議法品第三十三之二 云 :

佛子!諸佛世尊有十種一切智住。何等為十?所謂:
一)一切諸佛於一念中,悉知三世一切眾生心、心所行;
二)一切諸佛於一念中,悉知三世一切眾生所集諸業及業果報;
三)一切諸佛於一念中,悉知一切眾生所宜,以三種輪教化調伏;
四)一切諸佛於一念中,盡知法界一切眾生所有心相,於一切處普現佛興,令其得見,方便攝受;
五)一切諸佛於一念中,普隨法界一切眾生心樂欲解,示現說法,令其調伏;
六)一切諸佛於一念中,悉知法界一切眾生心之所樂,為現神力;
七)一切諸佛於一念中,遍一切處,隨所應化一切眾生示現出興,為說佛身不可取著;
八)一切諸佛於一念中,普至法界一切處一切眾生彼彼諸道;
九)一切諸佛於一念中,隨諸眾生有憶念者,在在處處無不往應;
十)一切諸佛於一念中,悉知一切眾生解欲,為其示現無量色相。是為十。


頁: [1]
查看完整版本: 諸佛隨諸眾生有憶念者,無不往應